BRÜNNICH'S GUILLEMOT

KORTBEKZEEKOET

Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot in flight
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemots.  Lots of them.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot, packed together.
Brünnichs Guillemots everywhere you look.
Brünnichs Guillemots
Brünnichs Guillemots, everywhere you look.
Living on the edge.
Brünnichs Guillemots, thousands of them.
Not much room to spare........
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.
Brünnichs Guillemot.