WOODPECKERS

SPECHTEN

Great Spotted Woodpecker (Grote Bonte Specht)
Cinnamon Woodpecker (Roodkeelspecht)
Lesser Spotted Woodpecker (Kleine Bonte Specht)
Black-cheeked Woodpecker (Zwartwangspecht)
Red-crowned Woodpecker (Roodkruinspecht)
Middle Spotted Woodpecker (Middelste Bonte Specht)
Red-crowned Woodpecker (Roodkruinspecht)
Great Spotted Woodpecker (Grote Bonte Specht)
Syrian Woodpecker (Syrische Specht)
Middle Spotted Woodpecker (Middelste Bonte Specht)
Nubian Woodpecker (Nubische Bonte Specht)
Red-crowned Woodpecker (Roodkruinspecht)
Great Spotted Woodpecker (Grote Bonte Specht)
Green Woodpecker (Groene Specht)
Lesser Spotted Woodpecker (Kleine Bonte Specht)
Red-crowned Woodpecker (Roodkruinspecht)
Great Spotted Woodpecker (Grote Bonte Specht)
Middle Spotted Woodpecker (Middelste Bonte Specht)
Great Spotted Woodpecker (Grote Bonte Specht)
Lesser Spotted Woodpecker (Kleine Bonte Specht)
Green Woodpecker (Groene Specht)
Nubian Woodpecker (Nubische Bonte Specht)
Red-crowned Woodpecker (Roodkruinspecht)
Syrian Woodpecker (Syrische Specht)
Black-cheeked Woodpecker (Zwartwangspecht)